Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Houders Cult+ Cadeaukaart

Intersolve Payments B.V., gevestigd aan het Fonteinkruid 4, 3931 WX Woudenberg en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 32159718 (“Intersolve ”) is een Elektronisch Geld Instelling (in de zin van art. 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft)) die betaalmethoden aanbiedt in de vorm van cadeaukaarten, e-wallets en betaalkaarten (waarop elektronisch geld kan worden uitgegeven) en de onderliggende betalingen gedaan met deze betaalmethoden verwerkt. 

Intersolve is als vergunninghoudende elektronischgeldinstelling geregistreerd in het register elektronischgeldinstellingen van De Nederlandsche Bank (http://www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/de-consument-en-toezicht/registers/WFTEG/index.jsp). Intersolve staat onder toezicht van zowel De Nederlandsche Bank als de Autoriteit Financiële Markten. 

De girale gelden die het Tegoed op een Betaalmethode vertegenwoordigt, worden gehouden door een apart opgerichte Stichting derdengelden. De Stichting heeft als doel het van de Houders ontvangen geld, die het Tegoed vertegenwoordigt, te scheiden van het vermogen van Intersolve teneinde betaling aan de Acceptant van het uitgegeven Tegoed te kunnen waarborgen en steeds te kunnen voldoen aan de omwisselplicht jegens Houders zoals bedoeld in art. 4:31 Wft. 

Afhankelijk van de gekozen Betaalmethode, kan het Tegoed op de Betaalmethode uitgegeven door Intersolve elektronisch geld vertegenwoordigen dat door Intersolve onder het merk van de betrokken Programma Manager aan U (de “Houder” van de Betaalmethode) wordt uitgegeven of namens U wordt gecollecteerd voor uitbetaling (indien u tevens als Acceptant optreedt). De Programma Manager is geen partij bij de Overeenkomst tussen de Houder en Intersolve .

1. Definities 
In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis: 
Acceptant
Bedrijf, instelling en/of (internet) winkel waar de Houder met de Betaalmethode kan betalen voor de aankoop van goederen en/of diensten. Zie de Programma Website voor een overzicht van Acceptanten. Een Acceptant kan tevens een Houder van een e-wallet zijn; 
Betaalmethode
Een cadeaukaart, betaalkaart of een ander product waarop Elektronisch Geld is opgeslagen, zoals een ewallet of een prepaid kaart, zoals uitgegeven door Intersolve. Voor cadeaukaarten gelden specifieke aanvullende voorwaarden in verband met de beperkte geldigheidsduur en aanschaf van de Betaalmethode, zoals neergelegd in artikel 12 en eventuele overige bepalingen zoals neergelegd in een bijlage aan deze Gebruiksvoorwaarden. Betaaltransactie
De upload van Betaalmethode (voor zover mogelijk – bijvoorbeeld bij een heroplaadbare betaalkaart of ewallet) en/of de transfer van Tegoed naar de door de Houder aangeduide Acceptant, welke kan zijn bedoeld voor de aankoop van een goed of dienst. 
Programma Manager
De organisatie achter het merk van de Betaalmethode, zoals te vinden op de website van Intersolve.
Programma Website
De website van de Programma Manager waar de Houder informatie kan vinden over de betreffende Betaalmethode. 
Tegoed
Het bedrag (in euro’s) aan (elektronisch) geld dat beschikbaar is op de gekozen Betaalmethode van de Houder. 
Terugbetaling
De transfer door Intersolve volgend op een verzoek daartoe door de Houder waarbij het Tegoed wordt uitbetaald in giraal geld aan de Houder, rekening houdende met eventueel verschuldigde kosten. 
Vervaltermijn
De termijn zoals vermeld op de cadeaukaart, welke ingaat na aankoop van een cadeaukaart als Betaalmethode of – indien dit moment niet kan worden vastgesteld – na het moment van activering van de cadeaukaart, ie. de eerste uitgevoerde betaling met de cadeaukaart. De Programma Manager en Intersolve kunnen van deze termijn afwijken indien de richtlijnen van de Nederlandsche Bank dit toelaten. De Houder wordt hiervan via de Programma Website op de hoogte gesteld. Voor andere Betaalmethoden geldt geen Vervaltermijn. 
Verkooppunt
De officiële verkooppunten van een Betaalmethode, meer specifiek de cadeaukaarten, vermeld op de Programma Website.

2. Toepasselijkheid en Terhandstelling 
2.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Intersolve en de Houder zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Het is voor Intersolve niet mogelijk om de tekst van de Gebruiksvoorwaarden voor of bij de aankoop van of registratie voor de Betaalmethode (ie. het sluiten van de overeenkomst) schriftelijk aan de Houder ter hand te stellen. De overeenkomst met Houder komt langs elektronische weg tot stand. Houder heeft bij aankoop uitdrukkelijk er mee ingestemd dat de Gebruiksvoorwaarden hem langs elektronische weg ter hand worden gesteld. De Gebruiksvoorwaarden liggen bij Intersolve ter inzage, zijn te raadplegen op de website van Intersolve en de Programma Website. Op eerste verzoek zullen zij onverwijld kosteloos worden toegezonden aan de Houder. 

2.2. De Houder die een Betaalmethode op een Verkooppunt heeft gekocht is te allen tijde gerechtigd binnen drie dagen na de aankoop schriftelijk Intersolve te verzoeken tot de Terugbetaling van het Tegoed, indien de Houder: (i) zich niet kan verenigen met de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden; (ii) het bezwaarlijk acht dat de Gebruiksvoorwaarden hem niet voor of uiterlijk bij de aankoop van de Betaalmethode schriftelijk ter hand zijn gesteld; of (iii) wenst terug te komen op zijn uitdrukkelijke instemming dat de Gebruiksvoorwaarden hem langs elektronische weg ter hand mogen worden gesteld. Indien de Betaalmethode een fysiek product betreft, dient deze per ommegaande te worden geretourneerd aan Intersolve. Intersolve zal enig Tegoed terugbetalen. De in dit artikel genoemde bevoegdheden komt alleen toe aan Houders die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf. De bevoegdheden komen aan Houder niet toe indien hij binnen de in dit artikel genoemde termijn met de Betaalmethode een betaling heeft verricht. 

2.3. De Houder kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen. Intersolve kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen in het geval: (i) dat de relatie tussen de Programma Manager en de Houder is beëindigd, (ii) van clausule 5, (iii) dat de Houder zijn verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden blijvend niet nakomt, of (iv) dat de door de Houder verstrekte gegevens bij aanmelding onjuist of onvolledig blijken te zijn (voor zover van toepassing). In het geval de Betaalmethode een e-wallet betreft, zal de Houder, zodra de overeenkomst is beëindigd, geen toegang meer hebben tot zijn e-wallet. De terugbetaalverplichting van Intersolve conform artikel 6 blijft bestaan. Indien de Betaalmethode een cadeau- of betaalkaart betreft, zal de Houder, gerechtigd zijn het Tegoed op de kaart te besteden of conform artikel 6 uit te laten betalen, maar is de Houder niet langer gerechtigd om de kaart te her-opladen (voor zover mogelijk). Op alle Betaaltransacties na afloop van de overeenkomst blijven deze Gebruiksvoorwaarden van kracht. 

2.4. Voor zover de Betaalmethode niet anoniem is, zal de Houder op het opgegeven e-mailadres een bevestigingsbericht met logingegevens ontvangen waarmee de Houder toegang kan verkrijgen tot de Betaalmethode. In geval dat het verzoek van de Houder tot registratie voor een Betaalmethode wordt afgewezen, stuurt Intersolve een met redenen omkleed afwijzingsbericht aan het opgegeven e-mailadres. 

2.5. Op het gebruik van het platform van de Programma Manager kunnen andere gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. Intersolve is geen partij in de rechtsverhouding tussen: (i) de Houder en derde houders, en (ii) de Houder en de Programma Manager. Intersolve is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheid van een der partijen in hun onderlinge relatie. 

3. Gebruik, Tegoed en Betalingen 
3.1. Voor de Betaalmethoden die niet anoniem worden afgegeven, geldt dat elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar (of met toestemming van een voogd) woonachtig of gevestigd in Nederland, een gekozen Betaalmethode kan gebruiken. Natuurlijke personen worden geacht uitsluitend voor niet-professionele doeleinden te handelen. In het geval van een rechtspersoon, zal het bedrijf een werknemer aanwijzen als beheerder van de Betaalmethode. 

3.2. De Houder verklaart bij registratie aan Intersolve dat hij of zij op het ogenblik van registratie en op elk ogenblik daarna: (i) minstens 18 jaar oud en handelingsbekwaam is (of handelt met toestemming van een voogd) of een rechtsgeldig rechtspersoon is, (ii) in eigen naam en voor eigen rekening handelt (of dat de aangewezen persoon bevoegd is namens het bedrijf alle handelingen uit te voeren), en (iii) alle informatie en documentatie zoals verschaft of te verschaffen aan Intersolve correct, volledig en up to date is. 

3.3. Het Tegoed op de Betaalmethode kan op verschillende manieren worden aangekocht c.q. aangevuld, afhankelijk van de type Betaalmethode: (i) bij aankoop van de Betaalmethode (bijvoorbeeld voor cadeaukaarten in een fysieke winkel); of (ii) door middel van het overmaken van giraal geld via een kaart- of bankbetaling (waaronder iDEAL). Indien de Betaalmethode tevens de uitgifte van elektronisch geld betreft, zal Intersolve de betaling omzetten tot elektronisch geld en als Tegoed beschikbaar stellen op de Betaalmethode van de Houder. Intersolve behoudt zich het recht voor bepaalde betalingen te weigeren zonder motivering en zonder dat dit recht geeft op enige vorm van schadevergoeding. De transactie wordt uitgevoerd door de uitgever van de kaart of de bank. Elk geschil betreffende de transactie moet gemeld worden aan de betreffende partij. 

3.4. Registratie van elektronisch geld op naam van de Houder is onderworpen aan de daadwerkelijke ontvangst van de betaling, verminderd met de eventueel overeengekomen kosten. 

3.5. De Houder kan het Tegoed dat op zijn Betaalmethode beschikbaar is kosteloos controleren via de Programma Website. De administratie van Intersolve volstaat als volledig bewijs over het Tegoed, behoudens door de Houder te leveren tegenbewijs. 

3.6. Met de Betaalmethode kan de Houder Betaaltransacties verrichten voor diensten en/of goederen bij Acceptanten of Betaaltransacties accepteren (indien de Houder tevens Acceptant is). De Houder dient te verifiëren of hij voldoende Tegoed beschikbaar heeft om een Betaaltransactie uit te voeren voordat hij een order doorgeeft. De Houder verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan Intersolve en verleent voor zover nodig opdracht om het bedrag dat gemoeid is met de betaling aan de Acceptant te betalen. Afschrijving van het tegoed op de Betaalmethode heeft plaats op het moment dat Houder de betaling heeft verricht. De Houder wordt geacht te hebben ingestemd met de betaalopdracht door overhandiging van de Betaalmethode aan de Acceptant (in fysieke winkels) of door de stappen op de betaalpagina op de website van een Acceptant te hebben doorlopen. Daarna kan de Houder een betaling niet meer herroepen. 

3.7. De Houder kan met de Betaalmethode betalingen verrichten van bedragen tot de hoogte van het Tegoed. De Houder kan het Tegoed op een Betaalmethoden in een keer of in delen besteden totdat het totale Tegoed is gebruikt. Als het Tegoed op de dag van de order lager is dan het bedrag van de Betaaltransactie, wordt de order automatisch geweigerd door Intersolve en wordt de informatie aangaande deze weigering bekend gemaakt aan de Houder. Afhankelijk van de specifieke functionaliteiten van de Betaalmethode, kan deze al dan niet heroplaadbaar zijn. Het aanvullen van Tegoed vindt plaats conform artikel 3.3. 

3.8. Indien de Acceptant tevens Houder is van een Betaalmethode (ewallet) gelden de volgende aanvullende bepalingen ten aanzien van ontvangst van Betaaltransacties. Bij een door een koper (in dit geval een derde houder) geïnitieerde order conform artikel 4.3, zal het elektronisch geld worden gedebiteerd van de Betaalmethode van de derde houder en uitbetaald aan de verkoper/dienstverlener (tevens Houder) middels bijschrijving op de Betaalmethode van de Houder, overeenkomstig de instructies van de koper. 

3.9. Onverminderd artikel 6.1, zodra het Tegoed van een Houder een waarde van € 250,- overstijgt ( indien het elektronisch geld waarop de geldwaarde is opgeslagen niet kan worden heropgeladen) of een betalingstransactielimiet heeft van meer dan € 250 per maand of niet uitsluitend in Nederland kan worden gebruik,t zal Intersolve de Houder conform de wettelijke vereisten ter zake van het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme nader identificeren. De Houder dient alle door Intersolve in dat kader gevraagde informatie en documentatie op eerste verzoek te verstrekken. 

3.10. Indien de Betaalmethode (niet zijnde een ewallet) op naam van de Houder wordt geregistreerd geldt het volgende: Accounts voor Betaalmethoden die langer dan 12 maanden inactief zijn, ontvangen een inactiviteitsreminder per mail gevolgd door een tweede reminder een maand later. Bij gebrek aan reactie op deze reminders of bij overlijden van een Houder, kan Intersolve de Betaalmethode afsluiten of actief houden met het enkele doel van Terugbetaling. Het recht op Terugbetaling kan om wettelijke redenen na verloop van tijd vervallen. Bij overlijden kan Terugbetaling enkel gebeuren aan de rechtsopvolger van de Houder. 

4. Verlies, Diefstal en Misbruik 
4.1. Niet alle Betaalmethoden worden op naam van de Houder uitgegeven, zoals bepaalde cadeau- en/of betaalkaarten. In dergelijke gevallen ontvangt de Houder een unieke code die slechts eenmaal wordt verstrekt. Bij verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van een anonieme Betaalmethode zal de Houder het Tegoed verliezen. De Houder heeft geen recht op vervanging of terugbetaling van het (resterende) Tegoed. Andere Betaalmethoden en sommige cadeau- en/of betaalkaarten bieden wel de mogelijkheid tot registratie en kan de Betaalmethode op naam van de Houder worden gezet. In dat geval, zal – bij verlies, diefstal, beschadiging of misbruik - de Houder de Programma Manager dienen te informeren en wordt het (resterende) Tegoed vervangen door uitgifte van een nieuwe Betaalmethode en blokkade van de oude. 

4.2. De Houder is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Betaalmethode en dient deze of de toegangsgegevens zorgvuldig te bewaren en de instructies op de Programma website, van deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Acceptant nauwgezet op te volgen. Het risico van het verloren gaan van het Tegoed als gevolg van het niet naleven van de gebruiksinstructies op de genoemde websites of conform deze Gebruiksvoorwaarden ligt bij de Houder. 

4.3. De Houder verbindt zich ertoe de Betaalmethode, naam of login van andere houders niet te gebruiken en om zijn login niet te delen met derden. Het risico van het verloren gaan van het Tegoed (doordat een niet-toegestane Betaaltransactie is uitgevoerd met een verloren of gestolen Betaalmethode of uit onrechtmatig gebruik van een Betaalmethode) ligt bij de Houder tot een maximum van 50 EUR. Intersolve zal echter in geen geval aansprakelijk zijn in geval van fout door de Houder zoals grove nalatigheid, opzettelijk doorgeven van zijn gegevens aan derden, laattijdige melding, fraude, kwade trouw of niet/nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de Betaalmethode zoals hierin overeengekomen. 

4.4. De Houder kan zich er na een succesvol uitgevoerde betaling niet meer op beroepen dat Intersolve de betalingstransactie niet correct zou hebben uitgevoerd. 

4.5. De Houder stelt Intersolve onverwijld in kennis van verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van de Betaalmethode, waarna Intersolve de Betaalmethode (indien niet anoniem) zal blokkeren. 

5. Blokkering 
5.1. Intersolve beschikt over de mogelijkheid om bepaalde Betaalmethoden zonder nadere aankondiging en zonder enige compensatieverplichtingen te blokkeren en gaat hiertoe over indien er naar het oordeel van Intersolve sprake is of lijkt te zijn van niet-toegestaan gebruik, fraude, misbruik of andere onregelmatigheden. 

5.2. Intersolve zal na blokkering conform artikel 5.1 een onderzoek instellen. Na onderzoek kan Intersolve gebruik maken van een van de volgende bevoegdheden: de Betaalmethode geblokkeerd houden, aan Houder het (resterende) Tegoed in geld uitkeren (in girale vorm) dan wel de Betaalmethoden deblokkeren of vervangen indien de redenen voor blokkering niet langer bestaan. Gedurende de periode dat de Betaalmethode is geblokkeerd kan de Houder geen betalingen doen en kan hij evenmin een verzoek indienen tot Terugbetaling c.q. uitbetaling. 

5.3. Als er sprake is van een blokkering van een Betaalmethode ingevolge artikel 5.1, informeert Intersolve of de Acceptant, (namens Intersolve ) de Houder over de blokkering en de redenen daarvoor (tenzij verboden of wenselijk vanuit veiligheidsoverwegingen) op het moment dat de Houder een betaling probeert uit te voeren bij de Acceptant. Intersolve is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat of is ontstaan als gevolg is van het blokkeren van een Betaalmethode. 

6. Terugbetalingsvoorwaarden 
6.1. De Houder kan een verzoek om Terugbetaling indienen via het email adres zoals te vinden op de Programma Website of conform instructie op de website van Intersolve (www.intersolve.eu). Indien een Houder een verzoek tot Terugbetaling doet, behoudt Intersolve zich het recht voor om additionele documentatie (zoals kopie van een geldig identiteitsdocument of bewijs van tenaamstelling van een bankrekening) op te vragen alvorens tot het verzoek over te gaan. Intersolve is gerechtigd de Terugbetaling op te schorten totdat de gevraagde documentatie is aangeleverd door de Houder. 

6.2. Intersolve zal op verzoek van een Houder binnen 14 dagen het (resterende) Tegoed uitbetalen door storting van het (resterende) Tegoed in euro’s op een persoonlijke betaalrekening van de Houder Deze terugbetalingsverplichting bestaat niet ten aanzien van enige aan de Betaalmethode verbonden spaarprogramma’s waarmee het Tegoed wordt aangevuld met punten en/of kortingen die kunnen worden gebruikt als korting op Betaaltransacties, maar niet kunnen worden omgezet in giraal geld. Intersolve mag weigeren aan een zodanig verzoek te voldoen indien Intersolve redelijkerwijze vermoedt dat er sprake is van fraude, opzet of grove nalatigheid van de Houder. 

6.3. Intersolve is bevoegd bij het uitvoeren van haar terugbetaalverplichting een vergoeding in rekening te brengen. Intersolve rekent conform de wettelijke voorwaarden van artikel 7:521a BW de feitelijke bankkosten voor de overboeking en een bijdrage aan de administratiekosten van Intersolve. Intersolve kan de uitvoering van de terugbetalingsplicht aan Programma Manager opdragen. 

6.4. Intersolve toont deze vergoedingen in een eindafrekening en de Houder stemt er mee in dat deze rechtstreeks worden ingehouden op het bedrag van het terug te betalen Tegoed. Indien het (resterende) Tegoed kleiner is of gelijk aan bovengenoemd bedrag, dan vervalt de terugbetaalverplichting van Intersolve en wordt het Tegoed verrekend met de kosten. 

6.5. De procedures voor Uitbetalingen worden gespecificeerd door de Programma Manager onder de gebruiksvoorwaarden voor haar platform c.q. programma. 

6.6. Bij overlijden kan Terugbetaling enkel gebeuren aan de rechtsopvolger van de Houder. Deze zal hiervoor documenten dienen te overhandigen aan Intersolve die dit aantonen. 

7. Overige Verplichtingen Intersolve 
7.1. Intersolve voert haar dienstverlening met de grootst mogelijke zorg uit. Desondanks is het niet mogelijk om ongehinderd gebruik van de Betaalmethoden te garanderen, omdat vele externe factoren een rol kunnen spelen, waaronder de medewerking van Acceptanten, en de werking van computer- of telecommunicatiesystemen van Intersolve, Acceptanten en/of derden. 

7.2. Intersolve kan niet aansprakelijk worden gehouden als een Houder een Betaalmethode niet, niet tijdig of tijdelijk niet volledig kan gebruiken. 

7.3. Als de Houder een (technisch) mankement aan de Betaalmethode constateert dat het gebruik van de Betaalmethode beperkt of onmogelijk maakt dat aantoonbaar bij de aankoop reeds bestond, kan de Houder Intersolve verzoeken het Tegoed kosteloos op een vervangende Betaalmethode te plaatsen. De Houder kan hiervoor contact opnemen met de support afdeling via het email adres zoals te vinden op de website van Intersolve . 

7.4. De Stichting van Intersolve zal er voor zorg dragen dat het aan de Houder toebehorende Tegoed op zorgvuldige wijze wordt beheerd. Intersolve zal aan de Houder geen rente vergoeden over het Tegoed. 

8. Tekortkoming en Aansprakelijkheid 
8.1. Intersolve kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het handelen en/of nalaten van een Acceptant met betrekking tot de levering van de goederen en/of diensten waarvoor de Houder met gebruikmaking van de Betaalmethode heeft betaald. Geschillen met betrekking tot de levering van de goederen en/of diensten dient de Houder met de Acceptant te beslechten. 

8.2. Intersolve aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming of schade, waaronder gevolgschade, die voortvloeit uit of verband houdt met een aan Intersolve toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, onrechtmatige daad of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, behoudens voor zover die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Intersolve. 

8.3. Indien en voor zover vast zou komen te staan dat Intersolve gehouden zou zijn om schade te vergoeden aan de Houder dan is de door Intersolve te vergoeden schade beperkt tot het restant van het Tegoed in geld zoals die was op de dag van de schadeveroorzakende gebeurtenis. 

8.4. Intersolve beperkt haar aansprakelijkheid niet en sluit deze evenmin uit voor schade ontstaan door opzet, bewuste roekeloosheid of voor fraude, overlijden of persoonlijk letsel. 

9. Persoonsgegevens en Privacy 
9.1 Indien de Houder gebruik maakt van een Betaalmethode die niet anoniem is en op naam van de Houder wordt geregistreerd, gelden de volgende bepalingen: de door de Houder verschafte persoonsgegevens (ten aanzien van de Houder zelf of de door de Houder aangewezen werknemer) worden door Intersolve verzameld en verwerkt met het oog op het openen en beheren van de Betaalmethode en de eraan verbonden Betaaltransacties en Uitbetalingen. 

9.2 Bij de verwerking van deze persoonsgegevens zal Intersolve voldoen aan de verplichtingen van de Wet Bescherming persoonsgegevens, wat betekent dat Intersolve : (i) alleen die persoonsgegevens zal gebruiken die nodig zijn voor het nakomen van haar wettelijke verplichtingen en haar verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden; (ii) alleen die persoonsgegevens met derden zal delen voor zover dat noodzakelijk is voor de nakoming van verplichtingen van Intersolve jegens de Houder; en (iii) persoonsgegevens slechts zal bewaren zolang als het nodig is voor de nakoming verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. 

9.3 De Houder aanvaardt dat zijn persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden zoals neergelegd in de Intersolve privacy policy (www.intersolve.nl/privacy-policy). 

9.4 De Houder heeft op elk ogenblik het recht op inzage en kopie van de over hem verwerkte data, alsook het recht om correctie of verwijdering van deze data te vragen via operations@intersolve.nl. 

10. Vergoedingen 
10.1 Voor het gebruik van bepaalde Betaalmethoden is de Houder ingevolge de algemene voorwaarden van de Programma Manager mogelijk een vergoeding verschuldigd aan Intersolve en de Programma Manager. De actuele vergoeding staat vermeld op de Programma Website. 

10.2 Intersolve brengt de enige door de Houders verschuldigde vergoedingen in rekening en verrekent dit met de Betaaltransacties. 

10.3 Voor vragen of klachten over verrekende verschuldigde vergoedingen kan de Houder zich richten tot de Programma Manager. 

11. Overige Bepalingen 
11.1. Intersolve mag (een deel van) haar verplichtingen aan een derde overdragen, indien en voor zover Intersolve dat nodig acht onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt. 

11.2. De betaalmogelijkheden van de Betaalmethode kunnen gewijzigd, uitgebreid, ingeperkt en beëindigd worden. Dergelijke wijzigingen worden nooit eerder dan twee maanden na hun aankondiging van kracht en laten de terugbetaalverplichting van Intersolve na een verzoek van de Houder (conform artikel 6) intact. 

11.3. Intersolve heeft een interne klachtenprocedure voor klachten over het gebruik van haar Betaalmethoden. Een Houder kan eventuele klachten schriftelijk of via de mail indienen via de op www.intersolve.eu/klachten vermelde adressen. Klachten dienen binnen twee maanden na het ontstaan van de klacht of bemerken van het gebrek te worden ingediend. Binnen zeven werkdagen ontvangt de Houder bericht van ontvangst van het indienen van de klacht. Als de klacht onverhoopt niet binnen vier weken naar tevredenheid wordt opgelost dan kan de Houder terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl). 

11.4. Een Houder kan eventuele klachten ook voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter. Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht indien en voor zover de Wet niet in de weg staat aan deze forumkeuze. 

11.5. Intersolve heeft het recht de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, welke wijziging niet eerder dan twee maanden na aankondiging van kracht zullen worden. De meest actuele versie en de aankondiging van eventuele wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden Houders worden gepubliceerd op de website van Intersolve en op de Programma Website. Houders kunnen via de website van Intersolve of het daar vermelde telefoonnummer een versie van de Gebruiksvoorwaarden op papier of in de vorm van een digitaal bestand opvragen. 

11.6. Als een Houder gebruik blijft maken van de Betaalmethode nadat gewijzigde Gebruiksvoorwaarden inwerkingtreden, wordt de Houder verondersteld de Gebruiksvoorwaarden in hun aangepaste vorm te hebben aanvaard. De Houder behoudt zich het recht voor om de relatie onmiddellijk kosteloos te beëindigen voor de datum van inwerkingtreding van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker zal enig gebruik van de Betaalmethoden direct stopzetten en een verzoek tot Terugbetaling conform artikel 6 moeten indienen. 

11.7. Omdat de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, waaronder bepaalde (beheer)vergoedingen zoals bedoeld in de bijlage van deze Gebruikersvoorwaarden, adviseert Intersolve Houders telkens voor het gebruik van de Betaalmethode de geldende Gebruiksvoorwaarden te raadplegen. 

11.8. Indien één of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn, zullen de Gebruiksvoorwaarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling. 

12. Aanvullende bepalingen Cadeaukaarten 
12.1. Zodra het aankoopbedrag van de cadeaukaart door de verkoper is ontvangen, heeft de Houder bevrijdend betaald aan Intersolve. 

12.2. Zodra de op cadeaukaart aangegeven Vervaltermijn (voor zover van toepassing) is verstreken, accepteren Acceptanten de desbetreffende cadeaukaart niet meer als betaalmiddel. Een cadeaukaart kan niet opnieuw worden opgewaardeerd. Terugbetaling van resterend Tegoed kan worden gedaan onder de voorwaarden van artikel 6. 

12.3. Bij aankoop van een cadeaukaart via internet gelden additionele kosten, leveringsvoorwaarden en de bedenktijdregeling van de desbetreffende internetwinkel. 

12.4. De Cadeaukaart is niet verhandelbaar, maar kan door de Houder slechts om niet aan een opvolgende Houder worden gegeven om te worden gebruikt als cadeaukaart. Aan de opvolgende Houder komen de bevoegdheden van artikel 2.2 niet toe. De Houder die in strijd met dit artikel de cadeaukaart anders dan om niet vervreemdt, vrijwaart Intersolve ter zake van alle claims van opvolgend Houders die direct of indirect uit die opvolging voortvloeien. Intersolve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor cadeaukaarten welke niet zijn gekocht bij een Verkooppunt. 

12.5. In afwijking van artikel 6.1, is Intersolve wettelijk verplicht om, gedurende de Vervaltermijn, op verzoek van een Houder van een cadeaukaart, binnen 14 dagen, het (resterende) Tegoed op elk ogenblik terug te betalen door storting van het (resterende) Tegoed in euro’s op een persoonlijke betaalrekening bij een Nederlandse bank van de Houder. Intersolve mag weigeren aan een zodanig verzoek te voldoen indien Intersolve redelijkerwijze vermoedt dat er sprake is van fraude, opzet of grove nalatigheid van de Houder. 

12.6. In afwijking op artikelen 6.2 en 6.3, geldt de mogelijkheid van Intersolve om een vergoeding in rekening te brengen voor Terugbetaling alleen voor zover het verzoek tot terugbetaling door de Houder wordt gedaan voordat de geldigheid van de Cadeaukaart verloopt of indien het verzoek wordt gedaan meer dan één (1) jaar na verloop van de geldigheid. De kosten van artikel 6.4 zijn overeenkomstig van toepassing. 

12.7. Daarnaast, is Intersolve gerechtigd om na het verstrijken van de Vervaltermijn een redelijke periodieke vergoeding in te houden op het resterende Tegoed om kosten te dekken. Deze kosten worden genoemd in de overige bepalingen ten aanzien van een specifieke Betaalmethode, zoals toegevoegd aan de Gebruiksvoorwaarden. Indien de kosten het Tegoed overschrijden, zal Intersolve daarvan bij enig terugbetalingsverzoek door Houder melding maken en vervalt al het resterende Tegoed op de Cadeaukaart. 

12.8. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien: (i) de Vervaltermijn van de cadeaukaart is verstreken, behoudens het recht van de Houder op Terugbetaling conform deze Gebruiksvoorwaarden; of (ii) het (resterende) Tegoed van de cadeaukaart is verbruikt, danwel de Houder gebruik heeft gemaakt van het recht op Terugbetaling. Na het verstrijken van de Vervaltermijn kan de Houder het (resterende) Tegoed niet langer laten uitbetalen en valt enig resterend Tegoed toe aan de Programma Manager.

Bijlage – Tarieven, contactgegevens en Overige Bepalingen Programma manager 
Voorzover deze bepalingen afwijken van de Gebruiksvoorwaarden, prevaleren deze bepalingen. 

Programma Manager: 
De Cadeaukaart is onbeperkt geldig. 
Intersolve Payments brengt vanaf 3 jaar na activering van de Cadeaukaart per kwartaal een beheervergoeding van € 2,50 in rekening welke telkens aan het begin van het kwartaal ten laste wordt gebracht van het Tegoed. 
Indien de kosten het Tegoed overschrijdt, zal Intersolve Payments daarvan bij enig terugbetalingsverzoek door Houder melding maken en vervalt al het resterende Tegoed op de Cadeaukaart. 

Programma Website: www.cultplus.nl 
Websites Intersolve : www.intersolve.eu

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om jouw ervaring op onze website te verbeteren en om je van relevante advertenties te voorzien. Klik hier voor meer informatie.
Aanpassen